Imádság internetezés előtt

 

Gondviselő Istenünk!

Te biztattál bennünket, hogy hajtsuk uralmunk alá a Földet, a Te Szentlelked sugalmazta azt is, hogy minden szabad, de nem minden használ nekem.

Kérlek, vezesd érdeklődésemet; hogy azokat a dolgokat kutassam, melyek használnak nekem, s amelyekkel használni tudok társaimnak; azt keressem, ami Hozzád vezet, minden tudás birtokosához.

Adj érzékenységet, hogy korunknak ezzel a nagy hatású eszközével úgy éljek, ahogy Fiad követőjéhez méltó és illő.

Áldd meg törekvésemet, hogy felebarátaimmal kapcsolatba kerülve segítségükre lehessek, velük szolidáris, őket megértő, befogadó lehessek, hiszen mindenkinek csak az az elég jó, ha szeretik.

Légy velem, hogy én is veled lehessek.

Ámen.

(Gyorgyovich Miklós)

 

 

 

 

 

Ima tévénézés előtt

 

Istenem!

Nincs időm átfutni a műsorfüzetet sem, csupán néhány percem van, melyet a képernyő előtt tölthetek.

Kérlek, segíts, hogy fantáziámat az ragadja meg a kínálkozó adásokból, ami érték, ami Neked is kedves.

Kérlek, ülj mellém és irányítsd te a keresőt, ha úgy gondolod, nem nekem való; ami látható.

Adj szívet, hogy együtt örüljek az örülőkkel, együtt érezzek a szenvedőkkel; felviduljak magam is egy szép tánc, egy jó zene, néhány jó szó hallatán.

Ha Te velem vagy, megbeszélhetjük a látottakat.

Közelebb kerülhetek így másokhoz, megigézhetnek a hírek, és elindíthatnak a segíteni akarás útján.

Add, hogy így legyen, és súgd meg azt is, hogy mikor kapcsoljam ki a tévét.

Ámen.

(Gyorgyovich Miklós)
(Forrás: A SZÍV 1999. február)

 

 

 

 

 

Az Úr imája (Mi Atyánk)

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.

Ámen.

 

 


 

 

 

Üdvözlégy Mária (Angyali üdvözlet)

 

Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján.

Ámen.

 

 

 

 

 

Úr angyala imádság

 

(A megtestesülés szent titkáról megemlékező imádság három versből, a hozzájuk kapcsolódó Üdvöz légyből, majd egy záró könyörgésből áll. A keresztény nép nagy áhítattal mondja a reggeli, déli és esti harangszóra.

 

A déli harangszó nekünk, magyaroknak különösen kedves: III. Kallixtusz pápa rendelte el Hunyadi János és Kapisztrán Szent János nándorfehérvári győzelmének emlékére. A Szent János evangéliumából vett harmadik versnél térdet hajtunk, vagy mélyen meghajlunk.)

 

(1. vers) Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő

méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát.

Üdvöz légy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján.

Ámen.

 

(2. vers) Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.

Üdvöz légy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján.

Ámen.

 

(3. vers) És az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék.

Üdvöz légy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.(Esedezés) Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.

Ámen.

(Ha este is imádkozzuk, akkor hozzáteszünk még egy Miatyánkot és egy Üdvöz légy-et és egy esti könyörgést)

 

 

 

 

Esti ima

 

Immár a nap leáldozott,
Teremtőnk, kérünk tégedet:
Légy kegyes, és maradj velünk,
Őrizzed, óvjad népedet!

Álmodjék rólad a szívünk,
Álmunkban is te légy velünk,
Téged dicsérjen énekünk,
Midőn új napra ébredünk!

Adj nekünk üdvös életet,
Szítsd fel a szív fáradt tüzét,
A ránk törő rút éjhomályt
Világosságod rontsa szét!

Kérünk, hatalmas jó Atyánk,
Úr Jézus Krisztus érdemén,
Ki Szentlélekkel és veled
Uralkodik, s örökké él.

 

 

 

 

XXIII. János pápa reggeli imája

 

 

Mennyei Atyám!
Hálát adok az egészséges pihenésért, amellyel megajándékoztál. Újraébredt lelkem legyen egészen a Tiéd! Ezen a napon úgy akarok járni-kelni, mint Te: mindenütt jót akarok cselekedni. Minden embert, aki csak találkozik velem, úgy fogadok, mint akit Te küldtél hozzám. Ő a testvért lássa bennem, az én szavaimból és tekintetemből pedig a krisztusi szeretet sugározzék reá. Senki se távozzék tőlem anélkül, hogy legalább egy jó szót ne kapott volna!
Add, hogy magamat elfelejtsem, és bele tudjam élni magam mások helyzetébe!
Add, hogy sohase veszítsem el önuralmamat, és ne legyek barátságtalan vagy sértő!
Add meg, hogy mindig megnyerő modorú legyek, és éljen bennem szikrányi humor, hiszen erre olyan nagy szükség van a szomorú világban!
Végül add meg, hogy mindenkit legalább egy parányit vezessek közelebb szent Fiadhoz a Szűzanya által!

 

 

 

Szent István király imája

 

A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram!
Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan
kell örülni a megérdemelt könnyben.
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság
színtelenségét okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni,
s hogyan kell féktelen erővel
egyenesen állni.
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet,
s alázatosan megadjam magam a léleknek.
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dicsérnek.
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak,
s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.
Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.
Ne add meg mindig, amit nagyon kérek.
Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.
Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni.
Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék,
nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád,
hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád!

 

Hirtelen jött betegség

Megbetegedtem Uram!
Félek, ez a betegség nem olyan, mint a többi: jön és megy. Látom a vizsgálatokból, az orvos arcán, érzem a testemben, sőt a lelkem mélyén is: ez a betegség más. Mindent megváltoztathat. Az egész jövőmre kihatással lehet. Nemcsak vágyaimat, de józan terveimet is keresztülhúzhatja.
Félek, hogy akik hozzám kötötték életüket, most velem együtt ijednek meg. Mert mindennapi támasz helyett naponkénti teherré válok számukra. Mostantól fogva fokozottan rájuk szorulok, gondoskodásukra, türelmükre – és ettől félek.
Nem volt könnyű eddigi életem sem, de legalább kiszámítható erőm és egészségem volt. Így sem volt könnyű gondviselésedre bíznom magamat, Uram. Lehetséges volna, hogy ezzel a komoly betegséggel tartassz elém tükröt: ha jobban keresem először Isten országát, te még inkább megmutatod, hogy azzal együtt ezentúl is mindent megadsz, amire nekem és enyéimnek valóban szükségünk van.
Hiszek, Uram, légy segítségül hitetlenségemben és félelmeimben.

 

 

 

Te Deum (Téged, Isten dicsérünk)

 

Téged, Isten dicsérünk, téged Úrnak ismérünk.
Téged, örök Atyaisten mind egész föld áld és tisztel.
Téged minden szép angyalok Kerubok és Szeráfkarok.
Egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak.

Szent vagy, szent vagy, erősséges szent Isten vagy!

Nagyságoddal telve ég, föld, dicsőséged mindent bétölt.
Téged dicsér, egek Ura apostolok boldog kara.
Dicséretes nagy próféták súlyos ajka hirdet és áld.
Jeles mártírseregek magasztalnak tégedet.
Vall tégedet világszerte szent Egyházad ezerszerte.
Ó Atyánk, téged s mérhetetlen nagy Fölséged.
S azt, ki hozzánk tőled jött le Atya igaz Egyszülöttje.
És áldjuk veled Vigasztaló Szentlelkedet.
Krisztus, Isten Egyszülöttje Király vagy te mindörökre.
Mentésünkre közénk szálltál szűzi méhet nem utáltál.
Halál mérgét megtiportad mennyországot megnyitottad.
Isten jobbján ülsz most széket : Atyádéval egy fölséged.
Onnan leszel eljövendő : mindeneket ítélendő.

(Itt meghajlunk vagy letérdelünk.)

Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltónk, maradj vélünk!
Szentjeidhez végy fel égbe az örökös dicsőségbe!
Szabadítsd meg, Uram, néped, áldd meg a te örökséged!
Te kormányozd, te vigasztald mindörökké felmagasztald!

(Fölegyenesedünk vagy fölállunk.)

Mindennap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped.
Bűntől e nap őrizz minket és bocsásd meg vétkeinket!
Irgalmazz, Uram, irgalmazz ; híveidhez légy irgalmas!
Kegyes szemed legyen rajtunk tebenned van bizodalmunk.

Te vagy Uram, én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem!

 

 

Rózsafüzér imádság

 

A Rózsafüzér (Szentolvasó) imádkozásával Isten Anyját tiszteljük és megváltásunk titkaira emlékezünk. A Szentolvasó egy-egy szakaszát “tizednek” nevezzük.

 

A  keresztre a Hiszekegyet imádkozzuk:

HISZEK EGY ISTENBEN, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

A külön álló szemekre a Miatyánkot imádkozzuk:

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe,de szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Az első három együtt álló szemre az Üdvözlégy Máriát imádkozzuk, a „gyümölcse Jézus” után az első üdvözlégyben az Örvendetes olvasónál (hit, remény, szeretet) beillesztjük: „aki hitünket növelje”
így:

Üdvöz légy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

másodiknál: „aki reményünket erősítse”
a harmadiknál: „aki szeretetünket tökéletesítse”.

Ezek után minden tized egy Miatyánkkal kezdődik, majd tíz Üdvözlégy következik, melybe a “titkot” befűzzük, ugyanúgy, mint előbb a „gyümölcse, Jézus” után.

A tizedek után a Szentháromság dicsőítése következik:

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökkön örökké.

Ámen.

Majd a Fatimai imát mondjuk:

Úr Jézus, bocsásd meg bűneinket! Ments meg minket a pokol tüzétől! Vidd a mennybe a lelkeket. Különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

AZ ÖRVENDETES OLVASÓ TITKAI:

 

A bevezető három Üdvözlégyre: 1. aki hitünket növelje, 2. aki reményünket erősítse, 3. aki szeretetünket tökéletesítse.

 

A tizedekre: 1. akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál; 2. akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál; 3. akit te, Szent Szűz a világra szültél; 4. akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál; 5. akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál.

 

 

A FÁJDALMAS OLVASÓ TITKAI:

 

A bevezető három Üdvözlégyre: 1. aki értelmünket megvilágosítsa, 2. aki emlékezetünket megerősítse, 3. aki akaratunkat tökéletesítse.

 

A tizedekre: 1. aki érettünk vérrel verítékezett; 2. akit érettünk megostoroztak; 3. akit érettünk tövissel koronáztak; 4. aki érettünk a keresztet hordozta; 5. akit érettünk keresztre feszítettek.

A DICSŐSÉGES OLVASÓ TITKAI:

A bevezető három Üdvözlégyre: 1. aki gondolatainkat irányítsa, 2. aki szavainkat vezérelje, 3. aki cselekedeteinket kormányozza.

A tizedekre: 1. aki a halálból feltámadott; 2. aki a mennybe fölment; 3. aki nekünk a Szentlelket elküldötte; 4. aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett; 5. aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.

A Szentatya által (II. János Pál) 2002-ben meghirdetett

VILÁGOSSÁG OLVASÓ titkai:

 

A bevezető három Üdvözlégyre: 1. aki megtisztítson minket, 2. aki lelkünk békéjét megőrizze, 3. aki a Szentségekben megerősítsen.
A tizedekre:1. aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.2. aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.3. aki meghirdette Isten országát. 4. aki a Tábor hegyen megmutatta isteni dicsőségét.5. aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.

Végül, az öt tized után az alábbi könyörgést mondhatjuk:

 

Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire! Könyörögjünk! Úristen, a te egyszülött Fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát: add meg, kérünk, hogy e titkokról a Boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve, utánozzuk, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Adventi időben az ÖRVENDETES
Nagyböjti időben a FÁJDALMAS
Pünkösdi időben a DICSŐSÉGES olvasót imádkozzuk.

Évközi időben:
Hétfő és szombat az ÖRVENDETES
Kedd és péntek a FÁJDALMAS
Szerda és vasárnap a DICSŐSÉGES
Csütörtök a VILÁGOSSÁG olvasó napja.

 

 

 

A hónap imája

A te ajándékod az élet, Istenem,
az évszakok váltakozása, a növények
fejlődése,
a madarak éneke, a színes gyümölcsök,
a te szereteted mosolya.
Köszönet a baráti találkozásokért,
és köszönet a szenvedésért is,
amelyekben megmutatod hűséged.

Áldott legyen a te neved mindörökké!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszöntő

"Az Istent szeretőknek minden a javukra válik" (Róm 8,28)

Boldog Brenner János élete

Boldog Brenner János élete

Köszönjük, ha támogatja intézményünket adója 1 %-val,

vagy az alábbi számlaszámon:

Apci Iskoláért és Óvodáért Alapítvány

Adószám:

18580837-1-10

Takarék Bank Zrt: 62100188-10000001